Kategoriarkiv: Uncategorized

Skriv varje dag och stärk den svenska demokratin

#metoo är exempel på fungerande demokrati, när medborgarna uttrycker sig och lyfter de frågor som är viktiga för dem. Vi medborgare kan och bör göra detsamma med allt som berör oss, allt som är viktigt för oss.

Du kan skriva, fota och filma varje dag och berätta hur ditt liv, ditt samhälle, din värld ser ut. Varje inlägg du lägger ut fungerar som smörjmedel för demokratin, det ger människor en bättre bild av verkligheten.

Elitstyre

Auktoritära samhällen är elitstyren som styrs av en liten grupp, inte av folket.

Elitstyre bygger på en strikt moral och följer en logik.

 • Vi lever i en farlig värld.
 • För att skydda oss behöver vi en stark auktoritet; någon (eller något) som står med båda fötterna på jorden.
 • För att bli en stark auktoritet krävs enligt detta synsätt disciplin; att man kan bemästra sina känslor och stå emot lockelser och påtryckningar.
 • Bestraffning, eller hot om bestraffning, är det viktigaste metoden för att utveckla människors disciplin.

Idén är att den starka ledningen vet bäst och därför bör fatta besluten.

Skillnader mellan elitstyre och demokrati

Skillnaden mellan ett folkstyre och ett elitstyre är, förutom moraliska olikheter, att folkstyret varseblir människor och samhälle på sätt som en elit aldrig kan klara av. Mängden deltagare i en demokrati avgör om medborgarna har en någorlunda klar bild av verkligheten.

Elitstyren är i hög utsträckning blinda samhällen eftersom de varken lyssnar på eller bryr sig om sina medborgare.

Varför växer inte Socialdemokraterna och vad ska de göra åt det?

Orsaken till Socialdemokraternas kräftgång i opinionen är att de försöker kombinera två moraliska kompasser som är varandras motsatser. Partiet borde istället anamma sin samtid, som handlar om rörelse och förändring, och göra den till sin.

Ulf Bjereld skriver om läget i svensk partipolitik och om Socialdemokraternas opinionssiffror som trots mycket goda resultat inte vill lyfta. Han ställer två frågor till läsaren och jag kan inte hålla mig 🙂

Denna analys siktar längre fram än valet om ett år men jag tror partiet vinner även kortsiktigt på att följa dessa rekommendationer.

1.) Varför växer inte Socialdemokraterna, när den borgerliga oppositionen ju är så svag?

Socialdemokraternas opposition är inte de fyra borgerliga partierna, det är Sverigedemokraterna.

För väljarna handlar politiken om upplevelsen av idéer och hur vi ser på oss själva. Frågan en väljare undermedvetet ställer till sig är- vem är jag och vem vill jag vara?

Kampen, i väljarnas huvuden, står mellan två idéer och vilket parti som bäst representerar dessa.

De flesta människor har varianter av båda idéerna. En demokratisk, närande idé. Att människor är empatiska och ansvarstagande och ska vara fria att bestämma över sig själva. Den andra idén är en strikt, centraliserad auktoritet som utövar disciplin och kontroll.

En person kan till exempel se på arbetsmiljöfrågor ur ett närande perspektiv, tycka att det är rätt att den som arbetar är skyddad från skador, att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är i balans och att den som arbetar ska kunna leva på sin lön. Samtidigt kan hen ha en strikt idé om hur familjelivet ska fungera, att barnen ska lyda föräldrarna och att pappan alltid har sista ordet.

Om ett parti är otydligt med vad det representerar så är det svårt för människor att identifiera sig med partiet.

SD representerar det strikta, autokratiska synsättet fullt ut och blir därmed begripligt för väljarna. Om jag tror på centraliserade, storskaliga metoder så är SD det uppenbara valet.

Socialdemokraterna försöker kombinera de två moraliska kompasserna som är varandras motsatser.

När Stefan Löfvén ibland vill låta bestämd, när han pratar om att göra rätt för sig, då låter det som att människor får vara med i samhällsgemenskapen endast om vi presterar, till exempel om vi så snabbt som möjligt kommer tillbaka till arbetsplatsen efter en sjukdom. Då aktiverar han värden som auktoritetstro, kontroll och disciplin.

Men när Stefan pratar från sitt hjärta, när han berättar om sin uppväxt och hur styvföräldrarna tog hand om honom, att livet och samhället handlar om villkorslös kärlek, då aktiverar han den solidariska sidan i människor, den som ställer upp för andra utan förväntningar på motprestation.

De här idéerna står i motsats till varandra. När Socialdemokraterna försöker kombinera dem så är det svårare att förstå vad partiet står för.

Men var det inte precis så Socialdemokraterna gjorde på nittonhundratalet? De byggde folkhemmet med solidaritet och disciplin och det gick ju helt okej, eller?

Jo men problemet är att det var nittonhundratal och stora delar av Sverige fungerade centraliserat och hierarkiskt. Så är det inte längre.

Samhället har förändrats

Svenska samhället är inte längre hierarkiskt organiserat. Vi rör oss bort ifrån centraliserade strukturer mot distribuerade lösningar. Människor blir självbestämmande på allt fler områden. Vi kommunicerar och samarbetar direkt med varandra. Könsroller bestämmer vi själva över. Ekonomiska marknader följer det distribuerade nätverkets logik. Energiproduktionen går från att vara en servicemarknad till en produktmarknad och kontrollen över energin distribueras. Och så vidare.

Om jag ska beskriva samhällsutvecklingen med ett ord skulle jag säga att den är progressiv.

Politiken har inte förändrats

Vi har levt med denna utveckling i decennier men politiken har svårt att anpassa sig. Tydligast ser vi det i försöken att återskapa ett industrisamhälle och en arbetsmarknad i samklang med nationella behov. Nya Moderaterna lyckades formulera denna konservativa dröm som något modernt, nästan progressivt. Sverigedemokraterna gör samma sak men försöker inte dölja sin bakåtsträvande ambition utan stoltserar med den. Båda dessa partier tror på centraliserade lösningar och det gör även deras största motståndare Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas framgång på nittonhundratalet berodde på att partiet förstod sin samtid och utvecklades med den. Industrisamhället fungerade bäst när det styrdes och organiserades från en stark central.

Samhällsförändringen som skett de senaste decennierna har partiet inte förstått. Därför ägnar man sig åt sånt man känner igen och har lösningar för, de storskaliga centraliserade systemen. Problemet är att SD och M också ägnar sig åt detta och deras politik passar bättre ihop med hierarkiska, centraliserade strukturer.

Partierna slåss om samma kaka.

2. Vad ska Socialdemokraterna göra för att växa åtminstone upp till 35 procent inför valrörelsen 2018?

Vår tid handlar om rörelse och förändring, inte stabilitet eller ordning och reda.

Här finns ett mentalt utrymme i svenskarnas hjärtan och huvuden som inte fylls av något parti och bara ligger och väntar på att någon ska ta sig an det. Socialdemokraterna verkar intresserade men samtidigt rädda för förändringen som krävs om de ska ta sig an det.

Socialdemokraterna kan anamma sin samtid och göra den till sin. De kan ta tydlig ställning för solidaritet och humanism. Utgångspunkten är den enskilda människan. Internet är en nyckelkomponent. Feministiskt initiativ och Miljöpartiet uttrycker delar av idén. Socialdemokraterna borde agera folkrörelse fullt ut.

9 steg bort från den ömkliga alkoholisten till strukturerna som styr honom

Fokus på individer hindrar människor från att se orsaker på systemnivå. Genomtänkt inramning kan styra samtalet mot samhällsproblemens underliggande orsaker och strukturella lösningar.

Individen är huvudperson i många samhällsdebatter. Problem, orsaker och lösningar är inriktade på den enskilda människan. När vi diskuterar en fråga, till exempel hemlöshet, är det vanligt med berättelser om den hemlöse, om individens vedermödor och utmaningar. På grund av detta är lösningsförslag ofta inriktade på den enskildes handlingar.

Fokus på individer hindrar människor från att se fenomen på systemnivå. När blicken är riktad mot en enskild människas karaktär har vi svårt att se strukturer som orsak till problemen. Att brister i bostadssystem utgör en grogrund för hemlöshet överskuggas lätt av en alkoholiserad mans vandring mot kaos och otrygghet.

Brittiska tankesmedjan Frameworks Institute har gett ut en rapport med flera insikter om samhällsdebattens individfokus (pdf). Forskarna som skrivit rapporten ger flera rekommendationer om hur vi kan styra samtalet mot hemlöshetens underliggande orsaker och hur vi kan hantera problemen med hjälp av systemförändringar.

…individualism prevents people from seeing the systemic causes of homelessness. When people narrowly focus on individual – level factors, including personal character and circumstance, they cannot see how broader systems structure and perpetuate this social issue.

Individualism ultimately undermines calls for coherent social policy to address homelessness, and obscures the importance of the contextual factors that cause and exacerbate homelessness.

Systemtänkande behövs överallt

Rapportens rekommendationer gäller inte bara frågor om hemlöshet. Idéerna som presenteras kan tillämpas i många sammanhang. Processen är ett perspektivskifte, från individ till system.

 1. Definiera frågan ur ett systemperspektiv
 2. Undvik att tala om individuella val och motivationer
 3. Undvik bilder som förstärker stereotyper med individfokus
 4. Berätta om sammanhang och villkor som utsätter människor för risker
 5. Betona samhällseffekter
 6. Förklara förebyggande åtgärder
 7. Formulera en berättelse som människor utanför branschen kan berätta
 8. Motverka fatalism genom att ta upp kollektiva lösningar
 9. Prata om hur systemen är utformade och kan omformas
Läs rapporten och de exempel som tas upp, se hur du kan applicera insikterna i dina sammanhang.

Demokrati utgår ifrån empati och ansvar

Empati och ansvar är demokratins moraliska grund. De grundläggande värderingarna är enkla men genomsyrar alla demokratiska idéer och koncept​. Andra värderingar som frihet, jämlikhet och rättvisa har sitt ursprung i empati och ansvar.

Det demokratiska synsättet följer en logik.

 • Vi bryr oss om varandra. Vi känner varandras känslor och tänker varandras tankar. Vi upplever världen genom varandra.
 • Vi tar ansvar för varandra, vi agerar utifrån empati och solidaritet och ställer upp för varandra.

Välfärden, folkhemmet och folkrörelserna vilar på denna värdegrund. Vård, omsorg och skola är uttryck för detta​ synsätt.

 • Tillsammans utbildar och tränar vi människor, för att stärka och skydda alla och för att kunna utveckla och driva ett samhälle för alla.
 • Tillsammans vårdar vi den som är sjuk, för att vi bryr oss om varandra och agerar för att skydda och stärka varandra.

Empati och ansvar är det demokratiska samhällets moraliska grund.

Varför eldar Donald Trump på konflikten med Kina?

Varför eldar Donald Trump på konflikten med Kina? Redan innan den nyvalde presidenten börjat sin ämbetsperiod har han provocerat den kinesiska regimen flera gånger. Beteendet verkar fullkomligt vansinnigt om man tänker att syftet är att nå lugna och trevliga relationer mellan länderna.

”Torbjörn Petersson: Trumps telefonsamtal kan starta diplomatisk kris”

Men Donald Trump har knappast som mål att minska internationella konflikter. Precis som tidigare presidenter kommer hans utrikespolitik vara inriktad på att stimulera den amerikanska vapenindustrins försäljning. Det som händer nu är ett försök att skrämma den amerikanska allmänheten för att legitimera en ökning av USAs vapenarsenal och investeringar i den amerikanska vapenindustrin. Så  fungerar det militärindustriella komplexet. Vapenförsäljning är kärnan i USAs utrikespolitik.

Donald Trump agerar genomtänkt och förutsägbart

Den röda tråden i Donald Trumps beteende är konservativ moral. Precis som George W Bush är Donald Trump mer förutsägbar än han verkar. Både Bush och Trump ser på världen med ett konservativt synsätt som utgår ifrån konservativ moral.

The Conservative Agenda

Conservative philosophy has three fundamental tenets: individual initiative, that is, government’s positive role in people’s lives outside of the military and police should be minimized; the President is the moral authority; and free markets are enough to foster freedom and opportunity.

The conservative vision for government is to shrink it – to “starve the beast” in Conservative Grover Norquist’s words. The conservative tagline for this rationale is that “you can spend your money better than the government can.” Social programs are considered unnecessary or “discretionary” since the primary role of government is to defend the country’s border and police its interior. Stewardship of the commons, such as allocation of healthcare or energy policy, is left to people’s own initiative within the free market. Where profits cannot be made — conservation, healthcare for the poor — charity is meant to replace justice and the government should not be involved.

Genomtänkt och begripligt

Både Donald Trumps och George W Bushs agerande är begripligt och genomtänkt, inte kaotiskt och oförutsägbart. Och ja Donald Trumps presidentskap kommer försvaga den amerikanska demokratin. Men även om det driver samhället i en odemokratisk riktning så syftar det inte till att instifta diktatur.

Donald Trump är en del av den konservativa rörelsen som har stora mål och utförliga planer. Att presentera sig som outsider, som folkets kandidat gentemot etablissemanget är en taktik för att öka stödet för konservativ politik. Det handlar till exempel om att ta bort hinder för de stora företagen, sånt som miljöskydd eller arbetarrättigheter, att genomföra stora skattesänkningar och satsa på militär upprustning. De planerna borde allmänheten känna till och fokusera på, inte idioten Donald Trump, hans galna frisyr eller vansinniga utspel.

För de som minns reagerade vi alla på samma sätt med George W. Bush, han läste inte tidningar, kunde inte stava, George W Bush falls off a Segwaysnubblade med en Segway och garvade som ett fån. Blicken riktades mot personliga detaljer och galna händelser. Samtidigt lyckades George W Bush erövra stora konservativa landvinningar:

  • Centralizing power within the executive branch to an unprecedented degree
  • Starting two major wars, one started with questionable intelligence and in a manner with which the military disagreed
  • Placing on the Supreme Court two far-right justices, and stacking the lower federal courts with many more
  • Cutting taxes during wartime, an unprecedented event
  • Passing a number of controversial bills such as the PATRIOT Act, the No Child Left Behind Act, the Medicare Drug bill, the Bankruptcy bill and a number of massive tax cuts
  • Rolling back and refusing to enforce a host of basic regulatory protections
  • Appointing industry officials to oversee regulatory agencies
  • Establishing a greater role for religion through faith-based initiatives
  • Passing Orwellian-titled legislation assaulting the environment — “The Healthy Forests Act” and the “Clear Skies Initiative” — to deforest public lands, and put more pollution in our skies
  • Winning re-election and solidifying his party’s grip on Congress

från George Bush Is Not Incompetent.

Vi kan förvänta oss liknande förändringar med Donald Trump som president. Därför har vi all anledning att  läsa mellan raderna i hans agerande och bättre förstå administrationens ambitioner.

Vad borde media uppmärksamma

Som många politiker spelar både George W Bush och Donald Trump teater inför journalister och allmänhet.

Som ung politiker var George W Bush en rapp debattör men förlorade val tills han lärde sig att agera ”folkligt”. Hans folklighet var en medveten insats, en taktik för att folk skulle kunna identifiera sig med honom och för att rikta medias uppmärksamhet åt fel håll. Man kan säga att den här videon visar Bush före och efter träning i folklighet.

Donald Trump agerar också folkligt och lösryckt när det behövs men han har tänkt igenom helheten mer än vad han ger sken av. Att vara enkel och folklig är en fördel i politiken, inte ett problem som många liberala kommentatorer tror. Att framstå som korkad eller simpel men med en tydlig moralisk agenda är ett effektivt verktyg för att vinna väljarnas stöd men även för att vilseleda allmänheten och styra uppmärksamheten bort från frågor och perspektiv som inte har stöd hos folket. Om något borde Donald Trumps beteende fungera som varningsflagg att han vet vad han håller på med, han agerar på sätt som döljer sånt han inte vill att folk ska tänka på och att media uppmärksammar.

Ett exempel är muren mellan USA och Mexiko. Vad tänker vi inte på när Trump twittrar om muren? Vi tänker inte på att USAs agerande i handelsrelationen med Mexiko har försvagat den mexikanska ekonomin, sänkt lönerna för mexikanska arbetare och gjort det svårare att leva i Mexiko. Översatt till konservativ moral: egennytta och fri konkurrens!

Mobilisering

Trump har redan gjort utspel som bekräftar bilden av beräknade och genomtänkta åtgärder.

En av de första offentliga åtgärderna som Donald Trump gjorde efter valet var att presentera sin stabschef Reince Preibus, en person stöpt i det republikanska etablissemanget. Preibus presenterades tillsammans med högerextremisten Steve Bannon som utnämndes till chefsstrateg. Att presentera de två utnämningarna samtidigt dämpar anhängarnas kritik för att ta in någon från etablissemanget samtidigt som Donald Trump rekryterar en person som kan realisera politik, som kan kohandla och bearbeta kongressen. Notera mediereaktionen, 100% fokus på utnämningen av Bannon.

Långt innan hans presidentskap har börjat tar Donald Trump upp en sakfråga, han föreslår ett stopp för lobbyister i Vita huset. Varför? Framförallt handlar det om att hålla ryggen fri, att hans egna företag och samarbeten ska undgå omfattande granskning, men det är även ett budskap till väljarna att han kommer agera för folket, mot etablissemanget. Förslaget innehåller en mängd luckor för att kunna ta in de personer som Donald Trump är intresserad av.

Update 2016-12-06: Trump’s Taiwan phone call was long planned, say people who were involved

Den röda tråden här är att Donald Trump vet att han behöver folkets mandat i framtiden, till exempel för att rättfärdiga tveksamt agerande gentemot press och rättssystem och givetvis för att bli omvald om fyra år.

Utrikespolitik

USAs utrikespolitik har fungerat på i stort sett samma sätt de senaste femtio åren och det har handlat om USAs egennytta, att kontrollera det som krävs för att skydda det amerikanska maktinnehavet och friheten att agera som man vill. Ur ett konservativt perspektiv är det moraliskt rätt.

Utan att bli för konspiratorisk, vapenindustrin verkar ha ett grepp om amerikansk utrikespolitik och det vore förvånande om Trump skulle agera annorlunda än tidigare presidenter.

2017-05-21: Trump agerar som sina föregångare med vapenhandeln, säljer vapen till Saudiarabien för 960 miljarder kronor

Sammanfattningsvis

Donald Trump agerar enligt en tydlig konservativ moral. Agerandet är genomtänkt men viktiga händelser sker ofta under radarn. Offentligt agerar Donald Trump utifrån USAs egennytta vilket kommer prägla hans presidentskap. Donald Trump vet vad han gör.

Referenser

George Lakoff: Understanding Trump