Etikettarkiv: demokrati

Demokrati utgår ifrån empati och ansvar

Empati och ansvar är demokratins moraliska grund. De grundläggande värderingarna är enkla men genomsyrar alla demokratiska idéer och koncept​. Andra värderingar som frihet, jämlikhet och rättvisa har sitt ursprung i empati och ansvar.

Det demokratiska synsättet följer en logik.

  • Vi bryr oss om varandra. Vi känner varandras känslor och tänker varandras tankar. Vi upplever världen genom varandra.
  • Vi tar ansvar för varandra, vi agerar utifrån empati och solidaritet och ställer upp för varandra.

Välfärden, folkhemmet och folkrörelserna vilar på denna värdegrund. Vård, omsorg och skola är uttryck för detta​ synsätt.

  • Tillsammans utbildar och tränar vi människor, för att stärka och skydda alla och för att kunna utveckla och driva ett samhälle för alla.
  • Tillsammans vårdar vi den som är sjuk, för att vi bryr oss om varandra och agerar för att skydda och stärka varandra.

Empati och ansvar är det demokratiska samhällets moraliska grund.

Vår demokrati

Demokrati bygger på empati, för medborgarna som tar hand om varandra och som tar ansvar inte bara för sig själva utan för sina familjer, för samhället och för sin nation. Statens roll är att tillämpa denna princip på två sätt, genom att skydda och stärka.

Vi agerar tillsammans för att skapa och underhålla vägar och broar, offentliga byggnader och parker, ett utbildningssystem, ett starkt ekonomiskt system, ett effektivt rättsväsende, dammar, avlopp och ett elnät, väderbevakning, ren luft och rent vatten, och så vidare. Folkhemmet är vad vi, folket som bryr sig om varandra, ger till varandra.

Endast ett fritt folk kan utföra de nödvändiga uppgifterna, och endast ett folk som litar på och tar hand om varandra klarar av den uppgiften. Folkhemmet bygger på ömsesidig omsorg och tillit.

Vi delar på uppgifter och verktyg. Vi förser våra barn med bra utbildningar. Vi skyddar varandras hälsa och säkerhet. Vi bygger ett starkt, öppet och ärligt finansiellt system. Vi skyddar de demokratiska institutionerna för att alla som delar detta ansvar ska få uttrycka sin röst om hur ansvaret ska skötas. Detta är vår demokrati.

Bloggar om empati

Livet, Politiken och Världen! – Unga män eller barn som flyktingar – vad är problemet?

Latteliberalen – Bara en liten lort

Parkstugan – Välfärden viktigare än stat och kapital

Demokratiska val handlar om tillit

Det handlar om tillit! Ett valförfarande som människor litar på är grunden för en fungerande demokrati.
I samma ögonblick som människor känner tveksamhet om ett val gått rätt till, funderar på om någon fuskat vid rösträkningen eller på annat sätt påverkat valutgången, då försvinner tilltron till demokratin och viljan att delta i den demokratiska processen. Människors deltagande i val är en central funktion i fungerande demokratier.

När rösträkningen är så enkel att alla medborgare kan förstå hur den går till och när alla har rätt att följa räkningen så är det väldigt svårt för någon att fuska i stor skala.

Problemet med pappersvalsedlar är viss ineffektivitet med omräkningar och dylikt. Styrkan är att alla kan förstå och granska röstförfarande och rösträkning vilket skapar tillit till det demokratiska systemet.

Problemet med e- röstning är att verktygen är så komplexa att de allra flesta varken kan eller har förmåga att förstå dem. Ja e-röstning kan göras med öppen mjukvara (Linux) och verktyg som alla har teknisk möjlighet att granska. Problemet kvarstår, för de allra flesta är möjligheten att granska inte verklig, man får lita till de som förstår datorprogrammen. Då försvinner tilliten till valprocessen.

Peter Santesson skriver i Svenska Dagbladet:

Att införa e-röstning är att ersätta en transparent procedur som lekmannen kan följa, med en avancerad lösning som är helt ogenomtränglig för alla utom en exklusiv expertis.

Anders R Olsson fångar också problemet:

Röstning via Internet innebär att staten avsäger sig ansvaret för valhemligheten och de röstandes integritet. Vallokalens bås garanterar en avskildhet som är långtifrån självklar vid PC:n i vardagsrummet. I hem där någon utövar auktoritärt inflytande riskeras dessa värden. Barn kan tvingas rösta efter föräldrars vilja, kvinnor efter mäns vilja, den ekonomiskt beroende efter försörjarens.
Detta är allvarligt nog, men att man avskaffar den kontroll över röstande och rösträkning som medborgarna har kunnat utöva sedan demokratiska val infördes är ännu viktigare. Valprocessens hela trovärdighet riskeras.

Piratpartiets Christian Engström försvarar valsedlarna i en genomgång av frågan men han har inte helt klart för sig att tilliten är den springande punkten.

Det finns fördelar med elektronisk röstning, till exempel att räkningen sker automatiskt och direkt, att en del människor skulle rösta som annars hade legat på sofflocket och att datorer kan säkerställa att en röst är giltig.

I vissa sammanhang, till exempel i mindre grupper där man känner varandra och där ingen tvivlar på de som räknar rösterna, kan elektronisk röstning vara en bra lösning. Riks, regional- och lokalpolitiken är dock inte sådana sammanhang.

I länder med lågt valdeltagande kan man tänka sig att elektronisk röstning skulle kunna bidra till demokratin, kunde göra valet mer tillgängligt för delar av en befolkning. Kanske.

Den borgerliga regeringen är positiv till elektronisk röstning.

Max Andersson leder Miljöpartiets översyn av valsystemet.