Demokrati är vår aktivitet

Nu bygger vi en bättre demokrati. I Sverige, och i många andra delar av världen, har vi medborgare släppt taget om vår demokrati. Vi låter svagare idéer forma våra liv. Det måste upphöra. Jag arbetar med att skapa det samhälle jag vill leva i, och det borde du också göra.

Aktiva människor är en förutsättning för fungerande demokrati.

Vad kan vi ägna oss åt för att skapa ett bättre samhälle för alla? Vad innebär det att vara en aktiv medborgare? Att rösta var fjärde år, att hjälpa gamla människor över gatan, att betala skatt?

Bilden av den aktiva medborgaren behöver utvecklas. Vi ser ett samhälle som gradvis skadas och där vitala funktioner undermineras med auktoritär dynamit som stöds av en orolig befolkning. I detta läge är varje människas insatser det som gör skillnaden mellan folkstyre och diktatur. Så vad behöver samhället som vi medborgare kan bidra med?

Bättre bild av verkligheten

Sociala medier, TV och tidningar förmedlar en bild av verkligheten som skrämmer många, som framhäver en liten liten del av allt som händer och som undlåter att rapportera den enorma mängd händelser som behövs för att människor ska förstå samhället de lever i.

Vi såg en början på ny rapportering vid millenieskiftet när bloggosfären slog igenom. Mängden bloggar och mängden rapportering påverkade samhällsdiskursen (pdf) i allmänhet och andra medier i synnerhet. Medier förvandlades från ett verktyg för eliter till något som alla kunde forma och påverka. Att en stor mängd människor uttrycker sina känslor, kunskaper och åsikter om en fråga på internet är nytt för att det blir en del av samhällsdiskursen. Tidigare var detta förbehållet en liten, mäktig elit.

Publicering på nätet är ett verktyg som kan skapa en mer nyanserad och detaljrik bild av verkligheten och därmed stärka folkstyret. Ju fler som publicerar desto mer stärker det oss.

När vanligt folk uttrycker idéer blir det svårare för politiker och partier att undvika dem.

Vi använder nätet annorlunda idag, sociala medier har ersatt bloggosfären och egna hemsidor, bidragit med en helt annan sorts debatt och några kvaliteter har tyvärr gått förlorade.

Vi kan underlätta och stimulera publicering på det öppna nätet. Framförallt genom att fler människor skriver om verkligheten som vi upplever den år 2018.

Samarbetskultur

Vad är den röda tråden i detta inlägg? Jo det är samarbetskulturen på internet. Tiden är mogen för samarbete mellan människor, samarbete som  utgår ifrån medborgarna och hjälper allmänheten. Hela världen drömmer om fungerande samarbeten, transnationellt, nationellt, regionalt och lokalt men vi ser inte många exempel på hur dessa samarbeten ska fungera. Folkhemmet realiserade en liknande dröm i en tid som på många sätt liknar vår. Fattigdom i Sverige på 2000-taletOjämlikheten var stor, fattigdomen utbredd, människor försökte lösa sina problem själva och levde med stor oro.

Folkhemmet var en samarbetskultur i ett hierarkiskt samhälle. Men folkhemmet var ett samarbete som passade ett samhälle som inte längre finns.

Bloggar och det öppna internet är vår tids samarbetskultur, som börjar i nätverken och som är en naturlig del av nätverksamhället. Jag tror att bloggen är ett av medborgarens bästa verktyg för att skapa ett bättre samhälle. Så tag klivet in i nätverkssamhället du med, starta en blogg och hör av dig så samarbetar vi!

Demokrati eller autokrati – hjärnans 2 synsätt

Det demokratiska synsättet handlar om att människor bryr sig om varandra och arbetar genom sin stat för att tillhandahålla offentliga resurser som möjliggör frihet för alla.

Det autokratiska synsättet betonar det enskilda ansvaret: ”friheten” att driva egna intressen utan hjälp från eller ansvar för andra. Hjälp och socialt ansvar gör (enligt detta synsätt) människor beroende och svaga.

How to win against Donald Trump

Whoever, if whoever’s running against Donald Trump in 2020 calls you up and says, ”What do I do against this guy who has this insight into the American political mindset? What do I do?”

People caring for each other and taking responsibility for each other! That’s your message! The contrast with your opponent will be complete.

Activate your worldview

 • Talk from your worldview!
 • Bring up your morals and connect them with your issues.
 • Repeat your worldview and your morals as much as possible.
 • Build a movement of people that repeats your worldview and your morals.

The Democratic Worldview

Your worldview is about people caring for and helping each other, taking responsibility for each other as well as themselves.

Bring up examples of how people care for each other.

 • Talk about parental leave and show images of fathers caring for their babies.
 • Participate in community gardening, nurturing the plants, cooperating to make things grow.
 • Gather citizens in town halls to talk, answer questions and get people engaged in creating a caring world.

Take photos of moments of care and share them. Share success stories to build momentum. Ask people to share their experience of caring, in writing, with a video or an image.

Avoid

Avoid mentioning his positions and his worldview. Avoid repeating anything he brings up. Forget him and instead think and talk about your own worldview and your own issues.

Conclusion

When people care for each other we all win and that will also get you elected!

Feynmanmetoden: ett bra sätt att lära sig något

Jag har återupptäckt min lust att lära. Härom veckan bad min trettonåriga dotter mig om hjälp med ett mattetal och jag blev så inspirerad att jag knappt kunde sluta ägna mig åt det. Att lära ut kan vara ett jättebra sätt att själv lära sig något.

Fysikern Richard Feynman utformade en metod, i fyra steg, för att lära sig något. Välj vad du ska lära dig. Förklara för ett barn. Gå tillbaka till källan. Förenkla.

Steg 1. Bestäm vad du ska lära dig

Ta fram ett vitt papper. Skriv en rubrik som beskriver det du ska lära dig.

Steg 2. Förklara för ett barn

Låtsas sen att du lär ut idén till skolelever. Skriv och förklara frågan så att texten blir begriplig för ett barn, typ en sjuåring. Använd ord som en sjuåring förstår, inte krångliga ord för experter.

De delar av förklaringen som är svåra att förstå visar var din egen förståelse brister.

Steg 3. Gå tillbaka till källan

Gå igenom de delar som du har svårt att förstå. Kolla källmaterialet, läs det igen. Lär dig på nytt. Upprepa steg 2 tills du kan förklara idén i sin helhet.

Steg 4. Förenkla

Förenkla ditt språk i texten. Använd enkla analogier om det går.

Källor

Elitstyre

Auktoritära samhällen är elitstyren som styrs av en liten grupp, inte av folket.

Elitstyre bygger på en strikt moral och följer en logik.

 • Vi lever i en farlig värld.
 • För att skydda oss behöver vi en stark auktoritet; någon (eller något) som står med båda fötterna på jorden.
 • För att bli en stark auktoritet krävs enligt detta synsätt disciplin; att man kan bemästra sina känslor och stå emot lockelser och påtryckningar.
 • Bestraffning, eller hot om bestraffning, är det viktigaste metoden för att utveckla människors disciplin.

Idén är att den starka ledningen vet bäst och därför bör fatta besluten.

Skillnader mellan elitstyre och demokrati

Skillnaden mellan ett folkstyre och ett elitstyre är, förutom moraliska olikheter, att folkstyret varseblir människor och samhälle på sätt som en elit aldrig kan klara av. Mängden deltagare i en demokrati avgör om medborgarna har en någorlunda klar bild av verkligheten.

Elitstyren är i hög utsträckning blinda samhällen eftersom de varken lyssnar på eller bryr sig om sina medborgare.

Varför växer inte Socialdemokraterna och vad ska de göra åt det?

Orsaken till Socialdemokraternas kräftgång i opinionen är att de försöker kombinera två moraliska kompasser som är varandras motsatser. Partiet borde istället anamma sin samtid, som handlar om rörelse och förändring, och göra den till sin.

Ulf Bjereld skriver om läget i svensk partipolitik och om Socialdemokraternas opinionssiffror som trots mycket goda resultat inte vill lyfta. Han ställer två frågor till läsaren och jag kan inte hålla mig :-)

Denna analys siktar längre fram än valet om ett år men jag tror partiet vinner även kortsiktigt på att följa dessa rekommendationer.

1.) Varför växer inte Socialdemokraterna, när den borgerliga oppositionen ju är så svag?

Socialdemokraternas opposition är inte de fyra borgerliga partierna, det är Sverigedemokraterna.

För väljarna handlar politiken om upplevelsen av idéer och hur vi ser på oss själva. Frågan en väljare undermedvetet ställer till sig är- vem är jag och vem vill jag vara?

Kampen, i väljarnas huvuden, står mellan två idéer och vilket parti som bäst representerar dessa.

De flesta människor har varianter av båda idéerna. En demokratisk, närande idé. Att människor är empatiska och ansvarstagande och ska vara fria att bestämma över sig själva. Den andra idén är en strikt, centraliserad auktoritet som utövar disciplin och kontroll.

En person kan till exempel se på arbetsmiljöfrågor ur ett närande perspektiv, tycka att det är rätt att den som arbetar är skyddad från skador, att relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare är i balans och att den som arbetar ska kunna leva på sin lön. Samtidigt kan hen ha en strikt idé om hur familjelivet ska fungera, att barnen ska lyda föräldrarna och att pappan alltid har sista ordet.

Om ett parti är otydligt med vad det representerar så är det svårt för människor att identifiera sig med partiet.

SD representerar det strikta, autokratiska synsättet fullt ut och blir därmed begripligt för väljarna. Om jag tror på centraliserade, storskaliga metoder så är SD det uppenbara valet.

Socialdemokraterna försöker kombinera de två moraliska kompasserna som är varandras motsatser.

När Stefan Löfvén ibland vill låta bestämd, när han pratar om att göra rätt för sig, då låter det som att människor får vara med i samhällsgemenskapen endast om vi presterar, till exempel om vi så snabbt som möjligt kommer tillbaka till arbetsplatsen efter en sjukdom. Då aktiverar han värden som auktoritetstro, kontroll och disciplin.

Men när Stefan pratar från sitt hjärta, när han berättar om sin uppväxt och hur styvföräldrarna tog hand om honom, att livet och samhället handlar om villkorslös kärlek, då aktiverar han den solidariska sidan i människor, den som ställer upp för andra utan förväntningar på motprestation.

De här idéerna står i motsats till varandra. När Socialdemokraterna försöker kombinera dem så är det svårare att förstå vad partiet står för.

Men var det inte precis så Socialdemokraterna gjorde på nittonhundratalet? De byggde folkhemmet med solidaritet och disciplin och det gick ju helt okej, eller?

Jo men problemet är att det var nittonhundratal och stora delar av Sverige fungerade centraliserat och hierarkiskt. Så är det inte längre.

Samhället har förändrats

Svenska samhället är inte längre hierarkiskt organiserat. Vi rör oss bort ifrån centraliserade strukturer mot distribuerade lösningar. Människor blir självbestämmande på allt fler områden. Vi kommunicerar och samarbetar direkt med varandra. Könsroller bestämmer vi själva över. Ekonomiska marknader följer det distribuerade nätverkets logik. Energiproduktionen går från att vara en servicemarknad till en produktmarknad och kontrollen över energin distribueras. Och så vidare.

Om jag ska beskriva samhällsutvecklingen med ett ord skulle jag säga att den är progressiv.

Politiken har inte förändrats

Vi har levt med denna utveckling i decennier men politiken har svårt att anpassa sig. Tydligast ser vi det i försöken att återskapa ett industrisamhälle och en arbetsmarknad i samklang med nationella behov. Nya Moderaterna lyckades formulera denna konservativa dröm som något modernt, nästan progressivt. Sverigedemokraterna gör samma sak men försöker inte dölja sin bakåtsträvande ambition utan stoltserar med den. Båda dessa partier tror på centraliserade lösningar och det gör även deras största motståndare Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas framgång på nittonhundratalet berodde på att partiet förstod sin samtid och utvecklades med den. Industrisamhället fungerade bäst när det styrdes och organiserades från en stark central.

Samhällsförändringen som skett de senaste decennierna har partiet inte förstått. Därför ägnar man sig åt sånt man känner igen och har lösningar för, de storskaliga centraliserade systemen. Problemet är att SD och M också ägnar sig åt detta och deras politik passar bättre ihop med hierarkiska, centraliserade strukturer.

Partierna slåss om samma kaka.

2. Vad ska Socialdemokraterna göra för att växa åtminstone upp till 35 procent inför valrörelsen 2018?

Vår tid handlar om rörelse och förändring, inte stabilitet eller ordning och reda.

Här finns ett mentalt utrymme i svenskarnas hjärtan och huvuden som inte fylls av något parti och bara ligger och väntar på att någon ska ta sig an det. Socialdemokraterna verkar intresserade men samtidigt rädda för förändringen som krävs om de ska ta sig an det.

Socialdemokraterna kan anamma sin samtid och göra den till sin. De kan ta tydlig ställning för solidaritet och humanism. Utgångspunkten är den enskilda människan. Internet är en nyckelkomponent. Feministiskt initiativ och Miljöpartiet uttrycker delar av idén. Socialdemokraterna borde agera folkrörelse fullt ut.

9 steg bort från den ömkliga alkoholisten till strukturerna som styr honom

Fokus på individer hindrar människor från att se orsaker på systemnivå. Genomtänkt inramning kan styra samtalet mot samhällsproblemens underliggande orsaker och strukturella lösningar.

Individen är huvudperson i många samhällsdebatter. Problem, orsaker och lösningar är inriktade på den enskilda människan. När vi diskuterar en fråga, till exempel hemlöshet, är det vanligt med berättelser om den hemlöse, om individens vedermödor och utmaningar. På grund av detta är lösningsförslag ofta inriktade på den enskildes handlingar.

Fokus på individer hindrar människor från att se fenomen på systemnivå. När blicken är riktad mot en enskild människas karaktär har vi svårt att se strukturer som orsak till problemen. Att brister i bostadssystem utgör en grogrund för hemlöshet överskuggas lätt av en alkoholiserad mans vandring mot kaos och otrygghet.

Brittiska tankesmedjan Frameworks Institute har gett ut en rapport med flera insikter om samhällsdebattens individfokus (pdf). Forskarna som skrivit rapporten ger flera rekommendationer om hur vi kan styra samtalet mot hemlöshetens underliggande orsaker och hur vi kan hantera problemen med hjälp av systemförändringar.

…individualism prevents people from seeing the systemic causes of homelessness. When people narrowly focus on individual – level factors, including personal character and circumstance, they cannot see how broader systems structure and perpetuate this social issue.

Individualism ultimately undermines calls for coherent social policy to address homelessness, and obscures the importance of the contextual factors that cause and exacerbate homelessness.

Systemtänkande behövs överallt

Rapportens rekommendationer gäller inte bara frågor om hemlöshet. Idéerna som presenteras kan tillämpas i många sammanhang. Processen är ett perspektivskifte, från individ till system.

 1. Definiera frågan ur ett systemperspektiv
 2. Undvik att tala om individuella val och motivationer
 3. Undvik bilder som förstärker stereotyper med individfokus
 4. Berätta om sammanhang och villkor som utsätter människor för risker
 5. Betona samhällseffekter
 6. Förklara förebyggande åtgärder
 7. Formulera en berättelse som människor utanför branschen kan berätta
 8. Motverka fatalism genom att ta upp kollektiva lösningar
 9. Prata om hur systemen är utformade och kan omformas
Läs rapporten och de exempel som tas upp, se hur du kan applicera insikterna i dina sammanhang.

Demokrati utgår ifrån empati och ansvar

Empati och ansvar är demokratins moraliska grund. De grundläggande värderingarna är enkla men genomsyrar alla demokratiska idéer och koncept​. Andra värderingar som frihet, jämlikhet och rättvisa har sitt ursprung i empati och ansvar.

Det demokratiska synsättet följer en logik.

 • Vi bryr oss om varandra. Vi känner varandras känslor och tänker varandras tankar. Vi upplever världen genom varandra.
 • Vi tar ansvar för varandra, vi agerar utifrån empati och solidaritet och ställer upp för varandra.

Välfärden, folkhemmet och folkrörelserna vilar på denna värdegrund. Vård, omsorg och skola är uttryck för detta​ synsätt.

 • Tillsammans utbildar och tränar vi människor, för att stärka och skydda alla och för att kunna utveckla och driva ett samhälle för alla.
 • Tillsammans vårdar vi den som är sjuk, för att vi bryr oss om varandra och agerar för att skydda och stärka varandra.

Empati och ansvar är det demokratiska samhällets moraliska grund.

Varför eldar Donald Trump på konflikten med Kina?

Varför eldar Donald Trump på konflikten med Kina? Redan innan den nyvalde presidenten börjat sin ämbetsperiod har han provocerat den kinesiska regimen flera gånger. Beteendet verkar fullkomligt vansinnigt om man tänker att syftet är att nå lugna och trevliga relationer mellan länderna.

”Torbjörn Petersson: Trumps telefonsamtal kan starta diplomatisk kris”

Men Donald Trump har knappast som mål att minska internationella konflikter. Precis som tidigare presidenter kommer hans utrikespolitik vara inriktad på att stimulera den amerikanska vapenindustrins försäljning. Det som händer nu är ett försök att skrämma den amerikanska allmänheten för att legitimera en ökning av USAs vapenarsenal och investeringar i den amerikanska vapenindustrin. Så  fungerar det militärindustriella komplexet. Vapenförsäljning är kärnan i USAs utrikespolitik.